Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. sttn.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: sttn.nl gevestigd aan de Postweg 207 te Lunteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09086937;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met sttn.nl een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en sttn.nl;

d. website: de website sttn.nl.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen sttn.nl en de klant waarop sttn.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met sttn.nl voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. sttn.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door sttn.nl verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden sttn.nl niet.

3.3 sttn.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief transportkosten.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Monsters en modellen

De producten die geleverd worden betreffen natuurlijke producten. Monsters hiervan kunnen slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.


Artikel 6 Totstandkoming van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt sttn.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

6.3 Indien de klant geen bevestigingsemail heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, dient hij contact op te nemen met sttn.nl via het e-mailadres info@sttn.nl of via het telefoonnummer 0318-592865.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zal sttn.nl met de klant in contact treden.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. sttn.nl zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal sttn.nl de klant hierover van tevoren inlichten.


Artikel 8 Leveringen en leveringstermijnen

8.1 De via de website bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.

8.2 De door sttn.nl opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

8.3 De door sttn.nl opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.

8.4 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan sttn.nl slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

8.5 Een bijdrage in de transportkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

8.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.

8.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

8.8 Split, grind en keien worden verpakt in bigbag zakken van 1.000 kg en geleverd op een pallet.

8.9 Split, grind en keien boven de 10.000 kg levert sttn.nl losgestort.

8.10 De klant is ver¬plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta¬ne kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.


Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de volgende wijze geschieden: - middels IDEAL; - middels telebankieren; - contant aan de chauffeur die de producten levert. (Alleen in overleg)

9.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan sttn.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van sttn.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met sttn.nl is verschuldigd volledig heeft voldaan.


Artikel 11 Ontbinding

11.1 De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de geleverde producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de geleverde producten te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van de originele verpakking. sttn.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van de producten reeds betaalde gelden restitueren.

11.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de transportkosten in verband met het retourneren van de producten voor rekening van de klant.

11.3 sttn.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

11.4 Voorts is sttn.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


Artikel 12 Klachtenregeling en verjaring

12.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden bij:

sttn.nl

Postweg 207 6741

MK Lunteren

e-mail: info@sttn.nl

12.2 Klachten worden door sttn.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

12.3 Klachten over gebreken worden niet in behandeling genomen die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; e. schade veroorzaakt door derden.

12.4 Alle aanspraken jegens sttn.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij sttn.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 sttn.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

13.2 sttn.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

13.3 sttn.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat sttn.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4 sttn.nl is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

13.5 sttn.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6 Indien sttn.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van sttn.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van sttn.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van sttn.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 14 Overmacht

14.1 Van overmacht aan de zijde van sttn.nl is onder andere sprake indien sttn.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van sttn.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van sttn.nl ten gevolge waarvan sttn.nl haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

14.3 Voor zover sttn.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is sttn.nl gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van sttn.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.


Artikel 16 Beveiliging en internet

sttn.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar sttn.nl kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 Op elke overeenkomst tussen sttn.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

17.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en sttn.nl worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van sttn.nl is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat sttn.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.